professor_pic
کریم شلش نژاد

ارزیابی و نظارت طرح‌های پژوهشی و فناوری

هیچ فعالیتی وجود ندارد