به استحضار همکاران محترم می رساند پیرو نامه انتشار لیست جدید شاخص کیفی مقالات JCR سال 2018 نمایه شده در پایگاه Web of Science، بارگذاری کامل این لیست در سامانه سیماپ صورت گرفت و از تاریخ 25/ 98/6 ارزیابی مقالات بارگذاری شده بر اساس لیست سال 2018 انجام می پذیرد، همکاران محترم می توانند جهت ارزیابی مقالات براساس این لیست نسبت به بارگذاری مقالات خود در سامانه سیماپ اقدام نمایند.