دانشگاه تبریز

علی ایاسه
 علوم و صنایع غذایی

مرضیه ابراهیمی
 علوم دامی

عادل ابراهیم پور اسنجان
 حقوق قضایی

علی ابراهیم پور اسنجان
 گروه آموزشی مکانیک

میرمحمد اتفاق
 مهندسی مکانیک

ایرج احدزاده
 شیمی فیزیک

میربیوک احقاقی بناب
 مهندسی مکانیک

حمید احمدی
 عمران - آب

عباس احمدی
 علوم و مهندسی خاک

رضا احمدی
 ریاضی محض

وحید احمدیان
 مدیریت

داود احمدیان
 ریاضی کاربردی

حسین احمدی سفیدان
 معارف اسلامی

جعفر احمدی شالی
 آمار

سهراب احمدی کندجانی
 فیزیک اپتیک و لیزر

مجید احمدلوی داراب
 طراحی فرآیند

توحید اخلاقی
 عمران - خاک

حسین یادآور
 ترویج و توسعه روستایی

یوسف ادیب
 علوم تربیتی

علی آدینه قهرمانی
 علم اطلاعات و دانش شناسی

شهزاد ایرانی پور
 گیاهپزشکی

صفر ایراندوست پاکچین
 ریاضی کاربردی

مرتضی یاری دریامان
 مهندسی مکانیک

مهدی ارزنلو
 گیاهپزشکی

ناصر ارسلانی
 شیمی آلی و بیوشیمی

هادی ارونقی
 آبیاری

علی رضا آزادی
 فلسفه

صدیف آزادمرد دمیرچی
 علوم و صنایع غذایی

رجب ایزدی
 علوم سیاسی

اصغر ایزدی جیران
 علوم اجتماعی

حبیب ایزدخواه
 علوم کامپیوتر

پرویز آژیده
 زبان و ادبیات انگلیسی

محسن آسیب پور
 زبان و ادبیات فرانسه

محمدرضا اسدی
 زبان و ادبیات فارسی

اسماعیل اسدی
 آبیاری

الله شکر اسداللهی تجرق
 زبان و ادبیات فرانسه

محمد اسدپور
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

رضا اسدپور
 علوم درمانگاهی

کریم اسد پور زینالی
 شیمی تجزیه

احمد اسدزاده
 علوم اقتصادی

عبدالرسول اسفندیاری کلجاهی
 فیزیک و فناوری پلاسما

لطف اله اسکندری
 علوم کامپیوتر

مهتا اسکندرنژاد
 رفتار حرکتی

جمشید اسماعیلی
 عمران - سازه

خلیل اسماعیل پور
 روانشناسی

محمد اسماعیل پور
 مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری

اسماعیل اسماعیل زاده کندجانی
 مهندسی مکانیک

رسول اسمعیل نژاد
 گروه آموزشی مکانیک

صالح اشرفی
 فیزیک هسته ای

جواد اشرفی هلان
 پاتوبیولوژی

حبیب اشعثی سرخابی
 شیمی فیزیک

الناز اصغری
 شیمی فیزیک

محمد اصغری
 فلسفه

حسین اصغرپور قورچی
 علوم اقتصادی

حامد اصغرزاده
 مهندسی مواد

سعید اصغری زاده
 فیزیک ماده چگال

اکبر اصغری زمانی
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ابراهیم اصغری کلجاهی
 زمین شناسی

اصغر اصغری مقدم هریس
 زمین شناسی

باقر اصلی بیکی
 فیزیک ماده چگال

محمدتقی اعلمی
 عمران - آب

مهدی افخمی نیا
 زبان و ادبیات فرانسه

رضا افروزیان
 گروه آموزشی مکانیک

محسن آقایاری هیر
 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

توکل آقایاری هیر
 علوم اجتماعی

حبیب آقاجانی
 علوم اقتصادی

حسین آقاجانی
 مهندسی مواد

ابراهیم اقبالی
 زبان و ادبیات فارسی

محمدتقی اقدسی
 رفتار حرکتی

سید هادی اقدسی علمداری
 مهندسی کامپیوتر

حسن اقدسی نیا
 مهندسی شیمی

قاسم اکبری
 علوم پایه

محمد اکبری
 نقشه برداری

حمید اکبری
 علوم درمانگاهی

سید محمد رضا اکرمی
 مهندسی مکاترونیک

میر جلیل اکرمی
 زبان و ادبیات فارسی

رضا الهامی
 فقه و حقوق اسلامی

اکبر الهوردی زاده
 مهندسی مکاترونیک

حسن امامی
 نقشه برداری

حسین امامعلی پور
 ریاضی محض

فرزین امامی نمین
 مهندسی فضای سبز

عباس ایمانی باران
 پاتوبیولوژی

علی ایمان زاده
 علوم تربیتی

رامین ایمانی نبیی
 آمار

محمد امجدی
 شیمی تجزیه

مسعود امید
 فلسفه

رامین امیرساسان
 فیزیولوژی ورزشی

ایوب امیرکواسمی
 علوم اجتماعی

مجتبی امینی
 شیمی معدنی

روح اله امینی
 اکوفیزیولوژی گیاهی

امیر امین زاده قوی فکر
 عمران

محمدحسین امین فر
 عمران - خاک

حبیب امین فر
 مهندسی مکانیک

محمد امین فرد
 فقه و حقوق اسلامی

محمدصادق امینی فضل
 شیمی کاربردی

فاروق امین مظفری
 علوم اجتماعی

علی اکبر انتظامی
 شیمی آلی و بیوشیمی

علی اکبر انصارین
 زبان و ادبیات انگلیسی

امجد انوری مقدم
 مهندسی برق - قدرت

سعید اهری زاد
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

کریم ایواز
 ریاضی کاربردی

فاطمه اورجی
 تاریخ

شاهین اوستان
 علوم و مهندسی خاک

علی اولاد قره گوز
 شیمی کاربردی

اسداله بابای اهری
 گیاهپزشکی

جلیل باباپور خیرالدین
 روانشناسی

اسماعیل بابائی
 علوم جانوری

ابراهیم بابائی
 مهندسی برق - قدرت

فریدون بابائی اقدم
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مریم بیاتی خطیبی
 سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

کریم بادامچی
 عمران - سازه

محمد علی بادامچی زاده
 مهندسی برق - کنترل

علی النقی بادامچی زاده
 آمار

حامد باغبان اصغری نژاد
 مهندسی برق - الکترونیک

بهرام باغبان کهنه روز
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

سامان باقری
 عمران - سازه

امیر باقری
 عمران

مهری باقری
 فرهنگ و زبانهای باستانی

حیدر باقری اصل
 حقوق قضایی

پیمان باقری کلجاهی
 مهندسی برق - کنترل

محمدعلی بالافر
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

سید مهدی بانان خجسته
 علوم جانوری

محمدعلی بانان نوجوان
 مهندسی ساخت و تولید

سیما باهری اسلامی
 مهندسی مکانیک

عباس بخشی پوررودسری
 روانشناسی

حسن بیدادی
 فیزیک ماده چگال

صمد بدبدک
 صنایع غذایی

یعقوب بدری آذرین
 مدیریت ورزشی

رحیم بدری گرگری
 علوم تربیتی

آریاز برادرانی
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

مهدی برادران‌نیا
 مهندسی برق - کنترل

منصور بیرامی
 روانشناسی

ابوالفضل برزگر
 علوم جانوری

قدرت برزگری
 زمین شناسی

محمدمهدی برقی اسگوئی
 علوم اقتصادی

مجید برقیان
 عمران - سازه

جمال بروستانی
 فیزیک ماده چگال

مهدی بساکی
 علوم پایه

مهری بسناس
 معارف اسلامی

مقصود بشارتی
 تکنولوژی علوم دامی

حسن بیگلری
 مهندسی مکانیک

مرضیه بلیغی
 زبان و ادبیات فرانسه

صاحبعلی بلند نظر
 باغبانی

محمد بمانی
 مهندسی برق - مخابرات

محمدباقر بناءشریفیان
 مهندسی برق - قدرت

پریسا بنا مولایی
 علوم جانوری

علی بنده حق
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

میرحسین بنی فاطمه
 علوم اجتماعی

محمدباقر بهادری
 زبان و ادبیات فارسی

داود بهبودی
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

فریبا بهرامی
 ریاضی کاربردی

منوچهر بهرامی
 مهندسی برق - الکترونیک

صمد بهروز
 معارف اسلامی

نقی بهزادی عین
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

بهزاد بهزادنیا
 رفتار حرکتی

محمدباقر بهشتی
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

سارا بهشتی فر
 عمران - نقشه برداری

حسین بهفر
 مهندسی بیوسیستم

افشین بهمرام
 ریاضی محض

حسین بیورانی
 آمار

حمید پایا
 علوم دامی

جواد پارسا
 آبیاری

غلامعلی پاشازاده
 تاریخ

سعید پاشازاده
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

الهه پیر علائی
 فیزیولوژی ورزشی

محمدعلی پرغو
 تاریخ

مجتبی پرهیزکار
 فیزیک ماده چگال

مهتاب پیروزمند
 شیمی معدنی

داود پروین نژاد
 نقشه برداری

اکرم پزشکی
 علوم و صنایع غذایی

سید جلال پسته ای
 فیزیک و فناوری پلاسما

اسماعیل پیش بهار
 اقتصاد کشاورزی

سید جمال الدین پیغمبردوست
 مهندسی پلیمر

سیدهادی پیغمبردوست
 علوم و صنایع غذایی

یوسف پناهی
 علوم پایه

حسین پناهی
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

حسن پناهی آزاد
 فلسفه و کلام اسلامی

جابر پناهنده ینگجه
 باغبانی

منیره پویای ایرانی
 زبان و ادبیات فارسی

وحید پویافر
 مهندسی ساخت و تولید

جعفر پوررستم
 مهندسی برق - مخابرات

علی پورزیاد
 مهندسی برق - مخابرات

حمید پورشریفی
 روانشناسی

محسن پور عبادالهان کویچ
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

اکرم پورعلی فرد
 زبان و ادبیات انگلیسی

محمدرضا پورمحمدی
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

حسن پورمحمود آقابابا
 ریاضی محض

محمد حسین پور نقی آذر
 شیمی تجزیه

رضا تاری نژاد
 عمران - آب

حبیب تجلی
 فیزیک اپتیک و لیزر

صمد تراب فام
 مهندسی بیوسیستم

استاد تستی
 دانشگاه تبریز

کیومرث تقی پور
 علوم تربیتی

محمدتقی تقی زاده
 شیمی فیزیک

اکبر تقی زاده
 علوم دامی

ناصر تقی زادیه
 عمران - سازه

ابوالقاسم تقی زاده فانید
 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

فرامرز تقی لو
 علوم سیاسی

ایرج تیموری
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رضا تیموری مفرد
 شیمی آلی و بیوشیمی

جعفر تنها
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

ابوالفضل توتونچی
 مهندسی مواد

سجاد توحیدی
 مهندسی برق - قدرت

محمود تورچی
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

سیدحسین جارالمسجد
 علوم درمانگاهی

حسین جانمحمدی
 علوم دامی

محمد جاویدی
 ریاضی کاربردی

عزیزه جباری
 عمران

مرتضی جبار پور بنیادی
 علوم جانوری

حسین جباری خامنه ای
 آمار

یونس جبارزاده
 مدیریت

محمدرضا جبارزاده
 ریاضی محض

علی اصغر جدیری اکبرفام
 ریاضی کاربردی

اکبر جعفری
 نقشه برداری

افشار جعفری
 فیزیولوژی ورزشی

محرم جعفری
 مهندسی مکانیک

محمدحسین جعفری
 ریاضی محض

فیروز جعفری
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رضی الله جعفری جوزانی
 علوم درمانگاهی

یاسر جعفری خطایلو
 پاتوبیولوژی

سعید جعفری راد
 شیمی آلی و بیوشیمی

حامد جعفرزاده
 علوم دامی

علی اصغر جعفرزاده
 علوم و مهندسی خاک

محمدعلی جعفری زاده
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

عبدالرحیم جلالی
 عمران - سازه

سید حسین جلالی
 علوم و صنایع غذایی

آرمان جلالی
 مهندسی بیوسیستم

محمد حسن جلالیان چالشتری
 فرهنگ و زبانهای باستانی

فیروز جمالی
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رحیم جمیری
 زمین شناسی

کمال جهانی
 مهندسی مکانیک

اختای جهان بخش
 فیزیک هسته ای

سعید جهانبخش اصل
 آب و هواشناسی

احمد جهانگیری
 زمین شناسی

محمدحسین جواری
 زبان و ادبیات فرانسه

وجیهه جوانی
 مدیریت ورزشی

آرش جوانمرد
 علوم دامی

سارا جوانمردی
 علوم درمانگاهی

جوانشیر جوزن
 شیمی تجزیه

سهیلا چوبساز
 معماری

باب اله حیاتی
 اقتصاد کشاورزی

حمیرا حاتمی نعمتی
 علوم جانوری

رقیه حاجی بلند
 علوم گیاهی

ابوالفضل حاجی بمانی شورکی
 علوم درمانگاهی

ناصر حاجی پور
 پاتوبیولوژی

جواد حاجی پور
 علوم کامپیوتر

رباب حاجی علی اوغلی
 زمین شناسی

مسعود حاجی علیلوی بناب
 عمران - خاک

فتانه حاجیلو
 علوم اجتماعی

جعفر حاجی لو
 باغبانی

غلامرضا حاجی نوری
 حقوق قضایی

احمد حامی
 مهندسی فضای سبز

محمدعلی حامد
 مهندسی مکانیک

حمدالله حبیبی
 علوم تربیتی

سمیه حیثیت طلب
 روانشناسی

مرضیه حجازی
 علوم پایه

سیداسداله حجازی
 ژئومورفولوژی

میرجلیل حجازی
 گیاهپزشکی

غلام رضا حجتی
 ریاضی کاربردی

کریم حدادایرانی نژاد
 گیاهپزشکی

علی حدیدی
 عمران - سازه

یاسر حدیدی
 زبان و ادبیات انگلیسی

علی اکبر حیدری
 آمار

رحیم حیدری چیانه
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سید ابوالحسن حسینی
 عمران

سید صمد حسینی
 مدیریت

سیدحسین حسینی
 مهندسی برق - قدرت

حسین حسینی
 مهندسی شیمی

میر قاسم حسینی
 شیمی فیزیک

آیدا حسینی بقانام
 عمران - آب

محبوب حسین پور
 فیزیک و فناوری پلاسما

کریم حسن پور
 علوم دامی

محمد حسن پور صدقی
 زمین شناسی

محمدعلی حسینپورفیضی
 علوم جانوری

علی حسین خانی
 علوم دامی

جواد حسین زاد فیروزی
 اقتصاد کشاورزی

محمدرضا حسین زاده
 زمین شناسی

مهدی حسین زاده
 عمران

یوسف حسن زاده
 عمران - آب

پرویز حسن زاده
 بهداشت مواد غذایی و آبزیان

مسعود حسین زاده اصل
 عمران - سازه

یوسف حسین زاده تروان
 عمران - سازه

علی حسین زاده دلیر
 آبیاری

سید ابوالفضل حسینی یزدی
 شیمی معدنی

سوران حسنی فرد
 مهندسی مکانیک

سیروس حسن نژاد
 اکوفیزیولوژی گیاهی

رضا حسن نژاد قدیم
 مهندسی مکانیک

داود حسینی نسب
 علوم تربیتی

رسول حشمتی
 روانشناسی

جواد حصاری
 علوم و صنایع غذایی

مهدی حقی
 علوم جانوری

جعفر حقیقت
 علوم اقتصادی

هادی حکیمی
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

غلامرضا حمیدیان
 علوم پایه

افشین حمدی پور
 علم اطلاعات و دانش شناسی

حسین حملی
 علوم درمانگاهی

محسن حنیفه
 علوم درمانگاهی

هژیر حومئی
 آمار

معصومه خاتمیان اسکوئی
 شیمی معدنی

لیلا خازینی
 مهندسی شیمی

صمد خاقانی نیا
 گیاهپزشکی

مریم خاکباز حشمتی
 علوم و صنایع غذایی

رقیه خاکپای
 علوم جانوری

محمد خاکپور
 زبان و ادبیات فارسی

رضا خاک ور
 گیاهپزشکی

شاهین خامنه اصل
 مهندسی مواد

شهاب خامنه اصل
 مهندسی مواد

مصطفی خانی
 فیزیولوژی ورزشی

زینب خانجانی
 روانشناسی

راشد خانجانی شیراز
 ریاضی کاربردی

علی اکبر خاندارشاه آباد
 شیمی معدنی

سهراب خانمحمدی
 مهندسی برق - کنترل

علیرضا ختائی
 شیمی کاربردی

احسان خداپناه
 مهندسی برق - مخابرات

محمدرسول خدادادی
 مدیریت ورزشی

حسین خیری استیار
 ریاضی کاربردی

حامد خراطی شیشوان
 مهندسی برق - کنترل

منیره خردادمهر
 پاتوبیولوژی

رضا خردمند ارشتناب
 فیزیک اپتیک و لیزر

سیروس خرم
 فیزیک و فناوری پلاسما

محمد خلج کندری
 علوم جانوری

عماد خلیل زاده
 علوم پایه

حسام خواجه سعید
 مهندسی مکاترونیک

فاطمه خوشبخت
 مهندسی فضای سبز

محمدرضا خوشروان آذر
 مهندسی مکانیک

حبیب خوش سیما
 فیزیک اپتیک و لیزر

سعید داداشی
 علوم و صنایع غذایی

بهنام داداش زاده
 مهندسی مکاترونیک

محمدرضا دادپور
 باغبانی

مینا دارابی امین
 زبان و ادبیات فرانسه

حسین داستانگو
 شیمی تجزیه

ضیاءالدین دایی کوزه کنانی
 مهندسی برق - الکترونیک

سید رضا دامادی
 مهندسی مواد

حسین دانش پژوه
 عمران

سبلان دانشور
 مهندسی پزشکی

بهنام داودی
 مهندسی ساخت و تولید

خسرو دباغ صادقی پور
 نقشه برداری

عادل دباغ محمدی نسب
 اکوفیزیولوژی گیاهی

سعید دباغ نیکوخصلت
 فیزیولوژی ورزشی

رضا یدی پور
 مهندسی برق - الکترونیک

صابره دربندی
 آبیاری

مسیح دربندی
 شیمی معدنی

فرناز درخشان
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

قادر دشتی
 اقتصاد کشاورزی

حسین دقیق کیا
 علوم دامی

سپیده دلیری
 دانشگاه تبریز

سپیده دلیری
 مهندسی کامپیوتر

رضا دلیرحسن نیا
 آبیاری

ولی دین پرست
 تاریخ

یعقوب دین پژوه
 آبیاری

کاظم دیندارصفا
 شیمی آلی و بیوشیمی

غلامرضا دهقان
 علوم جانوری

رضا دهقانی
 تاریخ

حسین دهقانزاده
 علوم تربیتی

جلال دهقان نیا
 علوم و صنایع غذایی

حبیب دواتی کاظم نیا
 باغبانی

ابراهیم دورانی
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

منیژه ذاکری
 مهندسی مکاترونیک

محمد صادق ذاکر حمیدی
 فیزیک و فناوری پلاسما

حسین راحلی
 ترویج و توسعه روستایی

جعفر رازقی
 علوم گیاهی

اصغر راست بود
 عمران - نقشه برداری

یعقوب راعی
 اکوفیزیولوژی گیاهی

عباس رافت
 علوم دامی

طاهر ربیع زاده
 مهندسی مواد

ذوالفقار رجبی
 علوم درمانگاهی

معصومه رجبی
 ژئومورفولوژی

عادل ریحانی تبار
 علوم و مهندسی خاک

لیلا رحیمی
 معماری

اکبر رحیمی
 مهندسی فضای سبز

صمد رحیمی اقدم
 مدیریت

آرش رحمانی زاده
 نقشه برداری

اسمعیل رحیمی نژاد
 حقوق قضایی

امیر ریخته گر غیاثی
 مهندسی برق - کنترل

جعفر رزم آرا
 علوم کامپیوتر

علی رستمی
 مهندسی برق - الکترونیک

نقی رستمی
 مهندسی برق - قدرت

هاشم رستم زاده
 آب و هواشناسی

سکینه رسمی
 زبان و ادبیات فارسی

علی رسولی
 مهندسی مواد

علی اکبر رسولی پیروزیان
 آب و هواشناسی

امین رضایی اکبریه
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

یوسف رضاپور
 علوم تربیتی

حسن رضازاده
 مهندسی صنایع

فریدون رضازاده زاوشتی
 علوم درمانگاهی

مهدی رضایی کرامتی
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

مهناز رضائی
 زبان و ادبیات فرانسه

بهروز رضائی
 فیزیک ماده چگال

موسی رضائی
 مهندسی مکانیک

حسین رضائی
 علوم و مهندسی خاک

مجید رضائی بنفشه درق
 آب و هواشناسی

محمدحسین رضائی مقدم
 ژئومورفولوژی

رضا رضائی مکرم
 علوم و صنایع غذایی

سید اسماعیل رضوی
 مهندسی مکانیک

سید ناصر رضوی
 مهندسی کامپیوتر

محمد رضوانی
 مهندسی مواد

سید فرامرز رنجبر
 مهندسی مکانیک

ابوالفضل رنجبر
 نقشه برداری

ابراهیم رنجبر
 زبان و ادبیات فارسی

اصغر رنجبری
 ریاضی محض

عزیز رنجبری قوزوللو
 عمران - خاک

مسعود رنجبرنیا
 عمران - خاک

رضا رنج پور
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

شهریور روستائی
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شهرام روستائی
 ژئومورفولوژی

صمد روشن انتظار
 فیزیک اپتیک و لیزر

کیومرث روشنگر
 عمران - آب

محمد زادشکویان
 مهندسی ساخت و تولید

وحید زارع
 مهندسی مکانیک

کاظم زارع
 مهندسی برق - قدرت

پیمان زارع
 پاتوبیولوژی

محمود زارعی
 شیمی کاربردی

مصطفی زارعان
 روانشناسی

داود زارع حقی
 علوم و مهندسی خاک

فریبرز زارع نهندی
 باغبانی

شیرین یزدانی
 رفتار حرکتی

سولماز زرداری
 علم اطلاعات و دانش شناسی

غلامرضا زرینی
 علوم جانوری

محمد تقی زعفرانی معطر
 شیمی فیزیک

نیر زکی دیزجی
 معارف اسلامی

مینا زلفی لیقوان
 مهندسی کامپیوتر

غلامرضا زمانی اسکندانی
 ریاضی محض

سید حجت زمانی ثانی
 رفتار حرکتی

بهزاد زمانی قره چمنی
 زمین شناسی

معصومه زینالی دره کندی
 ریاضی کاربردی

نرگس زینال زاده
 علوم جانوری

سعید زینالی هریس
 مهندسی شیمی

حسین زنوزی مرند
 عمران

سعید زهتاب سلماسی
 اکوفیزیولوژی گیاهی

محمد زهساز
 مهندسی مکانیک

رسول زوارقی
 علم اطلاعات و دانش شناسی

محمدرضا ساریخانی
 علوم و مهندسی خاک

بهروز ساری صراف
 آب و هواشناسی

وحید ساری صراف
 فیزیولوژی ورزشی

محمدجواد ساروی
 فلسفه

داریوش سالاری
 شیمی کاربردی

وحید سیاهپوش
 فیزیک و فناوری پلاسما

کمال سیاه چشم
 زمین شناسی

صمد سبحانیان
 فیزیک اپتیک و لیزر

محسن سبزی نوجه ده
 مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری

محمدتقی ستاری
 آبیاری

سکینه سجودی
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نعمت سخندان بشیر
 گیاهپزشکی

علیرضا سخندان سرخابی
 مهندسی کامپیوتر

هیرش سیدی
 مهندسی برق - قدرت

میر هادی سید عربی
 مهندسی برق - مخابرات

سید صادق سیدلوهریس
 مهندسی بیوسیستم

سید محمد سیدمحمودی
 مهندسی مکانیک

سیدمحمدرضا سیدنورانی
 مهندسی مکاترونیک

یاشار سرباز
 مهندسی پزشکی

محمد حسین سرورالدین
 شیمی تجزیه

سعید محمد سرور الدین آبادی
 شیمی تجزیه

حمیدرضا سروریان
 معارف اسلامی

پریا سعادت جو
 معماری

رضا سکوتی نسیمی
 حقوق قضایی

خلیل سلطان القرائی
 علوم تربیتی

علی سلطانی والا
 فیزیک ماده چگال

الهام سلیقه
 معماری

مینا سلیم
 مهندسی برق - کنترل

فرزین سلماسی
 آبیاری

محمد سلماسی زاده
 تاریخ

بهزاد سلمانی
 علوم اقتصادی

محمدرضا سلمانی بی شک
 علوم اقتصادی

سیامک سلیمانی شیشوان
 عمران - سازه

محمد سلیمی خلیق
 مهندسی کامپیوتر

وارطان سیمونز
 زمین شناسی

اکبر سهرابی هشجین
 زمین شناسی

پرویز سهندی
 ریاضی محض

علی شیاری
 علوم سیاسی

لعیا شاه رسائی
 فیزیک و فناوری پلاسما

محمد شاهکار
 عمران - نقشه برداری

محمدرضا شبگرد
 مهندسی ساخت و تولید

مرتضی شجاری
 فلسفه

سعید شجاعی
 فیزیک ماده چگال

مریم شجاعی
 علوم جانوری

جلیل شجاع غیاث
 علوم دامی

نجمه شیخ زاده
 بهداشت مواد غذایی و آبزیان

محمود شیخ زاده
 حقوق قضایی

فرزام شیخ زاده حصاری
 علوم جانوری

محمدرضا شیخلو
 تکنولوژی علوم دامی

اسماعیل شیدای کرکج
 مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری

جلال شیری
 آبیاری

الناز شرقی
 عمران - آب

نعمت اله شیرمحمدی
 ریاضی محض

محمدتقی شروانی تبار
 مهندسی مکانیک

مریم شعاران
 مهندسی کامپیوتر

ابراهیم شعاریان ستاری
 حقوق قضایی

بهروز شعبانی
 شیمی معدنی

جلیل شفق کلوانق
 اکوفیزیولوژی گیاهی

حمایت شکاری
 شیمی فیزیک

محمدرضا شکیبا
 اکوفیزیولوژی گیاهی

کریم شلش نژاد
 مهندسی ساخت و تولید

مقصود شلوندی میاندوآب
 مهندسی مکانیک

ابوالفضل شهامت
 نقشه برداری

فرزین شهبازی
 علوم و مهندسی خاک

پریسا شهبازی
 پاتوبیولوژی

امیرعلی شهبازفر
 پاتوبیولوژی

محمد شهریاری قلعه لر
 ریاضی محض

سیدمصطفی شهرآئینی
 فلسفه

عزیز شهریسا
 شیمی آلی و بیوشیمی

صداقت شهمراد مغانلو
 ریاضی کاربردی

موسی صابر
 گیاهپزشکی

عادل صابری وند
 علوم درمانگاهی

سید کمال صادقی
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

لیلا صادقی
 علوم جانوری

سیدمرتضی صادقی
 مهندسی مکانیک

پروین صادقی یامچی
 عمران

مقصودعلی صادقی گندمانی
 تاریخ

وحید صادقی هزه بران
 عمران - نقشه برداری

پدرام صالحپور
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

سعید صالحی پور مهر
 علوم کامپیوتر

سید یحیی صالحی لیسار
 علوم گیاهی

مهران صباحی
 مهندسی برق - قدرت

جعفر صبحی قشلاقی
 مهندسی برق - الکترونیک

هادی صبری
 فیزیک هسته ای

حسین صبوری
 زبان و ادبیات انگلیسی

صابر صبوری
 معماری

حسن صبوری مقدم
 روانشناسی

مصطفی صحرایی
 فیزیک اپتیک و لیزر

امین صداقت شیروان
 عمران - نقشه برداری

حسن صدری
 علوم درمانگاهی

سیدعلی اشرف صدرالدینی
 آبیاری

منصوره صدری کیا
 عمران - نقشه برداری

سید مجید صدر مجلس
 فلسفه

میرستار صدرموسوی
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

باقر صدری نیا
 زبان و ادبیات فارسی

ناصر صدقی
 تاریخ

ابراهیم صفری
 فیزیک اپتیک و لیزر

رشید صفری
 تکنولوژی علوم دامی

رضا صفر علیزاده
 علوم جانوری

سعید صمدیان فرد
 آبیاری

ناصر صنوبر
 مدیریت

محمود صوتی خیابانی
 علوم و صنایع غذایی

هادی صوفی
 مهندسی برق - مخابرات

محمود صوفیانی
 فلسفه

رحیمه صوفیانی
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

مهدی ضرغامی
 عمران - آب

رمضان ضرغامی فارفار
 نقشه برداری

حسین طایفی نصر آبادی
 علوم پایه

عادل طاهری حاجی وند
 مهندسی بیوسیستم

سیدجلال طباطبائی
 باغبانی

مهرداد طرفدارحق
 مهندسی برق - قدرت

سیامک طلعت اهری
 عمران - سازه

فرامرز طلعتی کلاسر
 مهندسی مکانیک

محمد طلوعی کلیبر
 علوم درمانگاهی

محمدعلی طینتی
 مهندسی برق - مخابرات

مریم طهماسب پور
 مهندسی شیمی

داود طهماسب زاده شیخلار
 علوم تربیتی

محمد ظاهری
 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

شاپور ظریفیان
 ترویج و توسعه روستایی

محمد ظهرابی
 زبان و ادبیات انگلیسی

رویا عابدی
 مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری

محمدرضا عابدی جیقه
 زبان و ادبیات فارسی

سهیل عابر
 شیمی کاربردی

زهرا عارفی نیا
 فیزیک ماده چگال

عبدالعلی عالمی
 شیمی معدنی

فیروزه عامری
 زبان و ادبیات انگلیسی

نصیر عامل
 زمین شناسی

مهدی عباپور
 مهندسی برق - قدرت

حسین عبادی
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

قدرت عبادی
 ریاضی کاربردی

حبیبه عباسی
 عمران

کریم عباسیان
 مهندسی پزشکی

عمران عباسپور
 معارف اسلامی

اکرم عباس پور
 آبیاری

محمد عباس زاده
 علوم اجتماعی

عباس عباس‌زاده
 فلسفه و کلام اسلامی

علیرضا عباس نژاد
 عمران

رضا عبدی
 مهندسی بیوسیستم

سکینه عبدی
 صنایع غذایی

محمدحسین عبدالحسین زاده
 علم اطلاعات و دانش شناسی

بابک عبداللهی پور
 فیزیک ماده چگال

شمس اله عبداله پور
 مهندسی بیوسیستم

علی عبداله زاده بنکدار
 مهندسی مکانیک

محمدرضا عبداله نژاد
 فلسفه

عین اله عبدی قزلجه
 تکنولوژی علوم دامی

علی عبدی کلاثور
 ریاضی کاربردی

فاطمه عبدوی
 مدیریت ورزشی

یحیی عجب شیرچی اسکوئی
 مهندسی بیوسیستم

علی عجب شیری زاده
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

رضا عربی بلاغی
 آمار

تست هیئت علمی عرش
 مهندسی مکاترونیک

حمید عرفان نیا
 مهندسی پلیمر

احداله عزتی
 فیزیک هسته ای

کمال عزیزی هریس
 ریاضی محض

آیاز عیسی زاده
 علوم کامپیوتر

فریبا عسکریان
 مدیریت ورزشی

اصغر عسگری تکلدانی
 فیزیک ماده چگال

هاشم عطاپور
 علم اطلاعات و دانش شناسی

احسان عطازاده
 علوم گیاهی

حامد عطائی سعیدی
 علوم اجتماعی

وحید عظیمی راد
 مهندسی مکاترونیک

هوشنگ عظیمی نمین
 علوم کامپیوتر

مسعود یعقوبی نوتاش
 زبان و ادبیات انگلیسی

صمد یعقوبی هرگلان
 علوم اجتماعی

محبوبه علی اصغرپور
 علوم گیاهی

ناصر علی اصغرزاد سلمانی
 علوم و مهندسی خاک

سیدحسین علیانسب
 معارف اسلامی

مجید علیائی
 علوم دامی

محمد علی پور
 مهندسی مواد

جواد علی پور
 علوم سیاسی

اسماعیل علی پور
 شیمی تجزیه

صادق علیجانی
 علوم دامی

رباب علی خانی
 ریاضی کاربردی

کاظم علیرضالو
 صنایع غذایی

سعید علیزاده
 فلسفه و کلام اسلامی

سعداله علیزاده اجیرلو
 مهندسی فضای سبز

محمدباقر علیزاده اقدم
 علوم اجتماعی

سعیده علیزاده سالطه
 باغبانی

قاسم علیزاده قهوه چی
 مهندسی برق - کنترل

سیدمحمدتقی علوی
 حقوق قضایی

سید غفور علوی
 زمین شناسی

سید سیامک علوی کیا
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

اصغر عین اله زاده صمدی
 فلسفه

جعفرصادق عیوضلو
 ریاضی محض

جواد غفاری
 عمران

حسین غفارزاده
 عمران - سازه

حسین غفاری ستوبادی
 مهندسی بیوسیستم

نادر غفاری نسب
 مهندسی صنایع

سامان یغمائی سابق
 عمران - سازه

احمد فاخری فرد
 آبیاری

محمد فاریابی
 مدیریت

سمیه فاضلی
 نقشه برداری

زهرا فاضل مراغه
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

عزت اله فتحی
 علوم درمانگاهی

حسن فتحی
 فلسفه

اسکندر فتحی آذر
 علوم تربیتی

زهرا فتحی رضائی
 رفتار حرکتی

امید فتحی زاده
 مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری

حسین فخر
 حقوق قضایی

حسین فخری
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

مهدی فرجی
 تاریخ

میرعلی فرج زاده
 شیمی تجزیه

فرهمن فرخی
 زبان و ادبیات انگلیسی

مسعود فرزام
 عمران - سازه

لیلی فرزین وش
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

نادر فرساد اختر
 علوم گیاهی

داود فرسادی زاده
 آبیاری

احمد فرشبافیان نیازمند
 زبان و ادبیات فارسی

رضا فرشباف پورآباد
 گیاهپزشکی

علی فرضی
 مهندسی شیمی

بیوک آقا فرمانی
 صنایع غذایی

فرشید فرنوداحمدی
 عمران - نقشه برداری

بهمن فرهمندآذر
 عمران - سازه

حسن فرهودی نیا
 حقوق قضایی

معصومه فیروزامندی
 پاتوبیولوژی

علی فروغی اصل
 عمران - آب

جواد فرونچی
 مهندسی برق - الکترونیک

ناصر فروهی
 فلسفه و کلام اسلامی

محمدرضا فیضی
 مهندسی برق - قدرت

محمدرضا فیضی درخشی
 مهندسی کامپیوتر

بختیار فیضی زاده
 سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

علیرضا فضل زاده
 مدیریت

مرتضی فغفوری نعمت آباد
 ریاضی محض

فیروز فلاحی
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

حسین فلاح نژاد
 معماری

کامبیز فلسفیان
 عمران

ناصر فولادی اسکوئی
 فیزیک هسته ای

شیوا قیاسی فر
 علوم و صنایع غذایی

زرین قاسمی
 شیمی آلی و بیوشیمی

بابک قاسمی پناهی
 علوم دامی

یعقوب قاسمی خوئی
 معارف اسلامی

سعید قاسم زاده
 مهندسی برق - قدرت

حمیدرضا قاسم زاده
 مهندسی بیوسیستم

مهدی قاسمی کاکرودی
 مهندسی مواد

کاظم قاسمی گلعذانی
 اکوفیزیولوژی گیاهی

امیر قیامی راد
 رفتار حرکتی

سحرانه قائمی
 مهندسی برق - کنترل

رحیم قدری کرکج
 شیمی آلی و بیوشیمی

عباس قدیمی قیداری
 تاریخ

محمدرضا قرآنی
 پاتوبیولوژی

رسول قربانی
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

محمد قربانی
 آمار

محمد علی قربانی گلزاری نژاد
 آبیاری

میر فردین قریشی
 علوم اجتماعی

علی قره داغی
 علوم تربیتی

اشرف قلی زاده
 علوم جانوری

مرتضی قلی زاده
 طراحی فرآیند

سجاد قنبری
 مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری

ابوالفضل قنبری
 سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

احمد قنبری
 مهندسی مکاترونیک

بابک قنبرزاده هوجقان
 علوم و صنایع غذایی

محمد قهرمان زاده
 اقتصاد کشاورزی

هوشنگ کاتبی
 عمران - خاک

جواد کاتبی
 عمران - سازه

سیدعلی رضا کازرونی
 علوم اقتصادی

رباب کاظمی
 مهندسی برق - مخابرات

سیامک کاظمی درآبادی
 علوم درمانگاهی

فاطمه کاظمیه
 ترویج و توسعه روستایی

غلامرضا کیانی
 شیمی آلی و بیوشیمی

روح اله کیان فر
 علوم دامی

داوود کیانی فرد
 علوم پایه

عباس کیان وش
 مهندسی مواد

فرزاد کتیرائی
 پاتوبیولوژی

علی کدخدائی
 زمین شناسی

رحیم کدخدائی ایلخچی
 زمین شناسی

حمید کریمی
 علوم پایه

امیر کریمی
 تکنولوژی علوم دامی

علیرضا کریمی
 تاریخ

اژدر کرمی
 مدیریت

فریبا کرمی
 آب و هواشناسی

میر حجت کرمانی
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

قادر کریمیان خسروشاهی
 مهندسی برق - الکترونیک

جابر کریم پور
 علوم کامپیوتر

زهرا کریمی تکانلو
 علوم اقتصادی

افضل کریمی جهندیزی
 مهندسی شیمی

رقیه کریم زاده
 گیاهپزشکی

صدرا کریم زاده
 سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

حسین کریم زاده
 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

قربانعلی کریم زاده قراملکی
 فلسفه و کلام اسلامی

ندا کفاش چرندابی
 نقشه برداری

جعفر کیقبادی
 مهندسی مکانیک

فرهود کلاته
 عمران - آب

منوچهر کلافی
 فیزیک ماده چگال

علی اصغر کلاگری
 زمین شناسی

سعید کلاهیان
 علوم پایه

ندیمه کمال
 زبان و ادبیات فرانسه

لیلا کوشنده
 معارف اسلامی

کمال کوهی
 علوم اجتماعی

بهروز کوهستانی
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

کامبیز کوهستانی
 عمران - سازه

حسین کوهستانی عین الدین
 ترویج و توسعه روستایی

مینو کوه سلطانی
 گروه آموزشی مکانیک

مسعود گراوانچی زاده
 مهندسی پزشکی

لیلی گروسی فرشی
 مهندسی مکانیک

فاطمه گلابی
 علوم اجتماعی

سعید گل محمدی هریس
 مهندسی برق - الکترونیک

عبدالرضا لطفی
 فقه و حقوق اسلامی

شهریار لطفی
 علوم کامپیوتر

محمد علی لطف اللهی یقین
 عمران - آب

مهرداد لکستانی
 ریاضی کاربردی

سمیه ماکوئی
 مهندسی پزشکی

فرناز ماهان
 علوم کامپیوتر

مرتضی مبارک بخشایش
 مؤسسه تحقیقات اجتماعی

روح اله متفکر آزاد
 علوم گیاهی

محمدعلی متفکر آزاد
 علوم اقتصادی

حسین متولی
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

محمدرضا مجتهدی
 حقوق قضایی

علیرضا مجتهدی
 عمران - آب

میررضا مجیدی
 شیمی تجزیه

اکبر مجیدی
 علم اطلاعات و دانش شناسی

رسول مجدی
 عمران - نقشه برداری

ابوالفضل مجنونی هریس
 آبیاری

مهران محبوب خواه
 مهندسی ساخت و تولید

هانیه محجل شجاء
 علوم گیاهی

الهام محجل کاظمی
 علوم گیاهی

محمود محصل فقهی
 مهندسی برق - مخابرات

نازیلا محمدی
 عمران - نقشه برداری

سیدابوالقاسم محمدی
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

امین محمدی
 گروه آموزشی مکانیک

رضا محمدی
 شیمی آلی و بیوشیمی

محمد محمدی آغداش
 زبان و ادبیات فرانسه

بهنام محمدی ایواتلو
 مهندسی برق - قدرت

اکرم محمدپوری
 ریاضی محض

موسی محمدپورفرد
 مهندسی شیمی

لیلی محمدخانلی
 مهندسی کامپیوتر

علی محمدخورشیددوست
 آب و هواشناسی

محمدعلی محمدی دورباش
 فیزیک و فناوری پلاسما

رسول محمدرضایی
 اقتصاد کشاورزی

رحمت محمدزاده
 معماری

پرویز محمدزاده
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

حمید محمدزاده
 علوم دامی

داود محمدزاده جسور
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

ساجده محمدی عارف
 فیزیک ماده چگال

فائقه محمدی قاضی جهانی
 علم اطلاعات و دانش شناسی

خسرو محمدی قرمزگلی
 مهندسی بیوسیستم

ژیلا محمد نیا
 زبان و ادبیات انگلیسی

رزاق محمودی
 بهداشت مواد غذایی و آبزیان

اصغر محمودی
 مهندسی بیوسیستم

فیروز محمودی
 علوم تربیتی

حمید محمود پور ضیایی
 مهندسی مکانیک

حسن محمودزاده
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مجید محمودعلیلو
 روانشناسی

داود مختاری کشکی
 ژئومورفولوژی

محمدصادق مددی
 علوم درمانگاهی

علیرضا مددی سقین سرا
 ریاضی محض

سیدحمیدرضا مراثی لیلان
 علوم کامپیوتر

یونس مرادی
 رفتار حرکتی

غلام مرادی
 عمران - خاک

مهران مرادی
 صنایع غذایی

معصومه مرادی ارزلو
 علوم پایه

احمد مرتاضی
 فقه و حقوق اسلامی

سید امیر مرتضوی
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

محسن میرزاجانی ننه‌کران
 عمران

محسن میرزائی باوندپور
 فرهنگ و زبانهای باستانی

محمد میرزائی دیزجی
 مهندسی برق - قدرت

سید علی میر قلنج
 علوم دامی

عبدالرضا میرمحسنی نمین
 شیمی کاربردی

میر محمود میر نسب غازانی
 علوم تربیتی

لاله مسیحا
 زبان و ادبیات انگلیسی

محمدعلی میسمی
 مهندسی بیوسیستم

سعید مشگینی
 مهندسی پزشکی

فاطمه مصباحی
 زمین شناسی

امیر مصطفی پور اصل
 مهندسی ساخت و تولید

حسین مصطفوی
 شیمی آلی و بیوشیمی

علیرضا مطلبی آذر
 باغبانی

سامیه مطلوب
 مهندسی برق - الکترونیک

منصور مطلوبی
 باغبانی

بهزاد مظفری تازه کند
 مهندسی برق - مخابرات

محمد مظهری
 حقوق قضایی

معصومه معدن کن
 زبان و ادبیات فارسی

عبدالحمید معلمی خیاوی
 مهندسی کامپیوتر

خسرو مقتصدآذر
 عمران - نقشه برداری

غلامعلی مقدم
 علوم دامی

محمد مقدم واحد
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

محمد ملتجی حق
 مهندسی ساخت و تولید

لیلا ملکانی
 عمران

سید حسین ملکوتی هشجین
 حقوق قضایی

جمشید منظوری لشکر
 شیمی تجزیه

حسن مهتدی فر
 ریاضی محض

محمود مهدیان
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

محمد مهدی پور
 زبان و ادبیات فارسی

لیلا مهدی زاده فانید
 روانشناسی

مجید مهدوی
 علوم جانوری

محمد مهدوی
 معارف اسلامی

محمدرضا مهدوی عباس آباد
 معارف اسلامی

عباس مهرداد
 شیمی فیزیک

ناصر مهنا
 باغبانی

علی موافقی
 علوم گیاهی

محسن موید
 زمین شناسی

محسن موذن
 زمین شناسی

محمدعلی موسی زاده
 زبان و ادبیات فارسی

حمید موسوی
 ریاضی محض

میرحسن موسوی
 بهداشت مواد غذایی و آبزیان

شلاله موسوی
 بهداشت مواد غذایی و آبزیان

میر جواد موسوی نیا
 مهندسی برق - مخابرات

چنگیز مولائی
 فرهنگ و زبانهای باستانی

آیت مولائی
 حقوق قضایی

حسن نیازی
 معماری

فرزاد نیازپور
 علوم پایه

عبدالحسین ناصری شکرلو
 شیمی تجزیه

امیرحسین ناظمی
 آبیاری

عبدالرحمن نامدار
 فیزیک اپتیک و لیزر

مهدی نان گیر
 مهندسی برق - مخابرات

علیقلی نیائی
 طراحی فرآیند

جلیل نائبیان
 تاریخ

رضا نجار
 شیمی آلی و بیوشیمی

تراب نجاری
 علم اطلاعات و دانش شناسی

داریوش نجارزاده هاچه‌سو
 آمار

نصرت اله نجفی
 علوم و مهندسی خاک

عطاءاله ندیری
 زمین شناسی

وحید نژاد محمد
 زبان و ادبیات فرانسه

محمدرضا نیشابوری
 علوم و مهندسی خاک

صفر نصراله زاده
 اکوفیزیولوژی گیاهی

هوشنگ نصرتی
 علوم گیاهی

رضا نصیری حامد
 علوم سیاسی

محمدعلی نظری
 روانشناسی

حبیبه نعلبندی
 مهندسی بیوسیستم

ذبیح اله نعمتی
 تکنولوژی علوم دامی

شهروز نعمتی
 علوم تربیتی

احمد نعمت اللهی بنابی
 پاتوبیولوژی

جواد نعمتیان
 مهندسی صنایع

فاطمه نعمتی سوگلی تپه
 روانشناسی

کتایون نفوذی
 پاتوبیولوژی

رضا نقی پور
 ریاضی محض

سجاد نقدی
 مدیریت

اصغر نقدی عشرت آباد
 علوم تربیتی

حمید نقش آرا
 فیزیک ماده چگال

رحیم نقشی بند حسنی
 باغبانی

رحیم نیک بخت
 موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

محمدرضا نیکجو
 ژئومورفولوژی

بهزاد نیک زاد
 روانشناسی

سعید نیک مهر
 مهندسی برق - مخابرات

غلامرضا نیکنام
 گیاهپزشکی

حسن نمازی
 شیمی آلی و بیوشیمی

امین نواختی مقدم
 علوم سیاسی

محمود نوالی
 فلسفه

الهام نوبهار
 علوم اقتصادی

حسین نوید
 مهندسی بیوسیستم

تاج بخش نویدچاخرلو
 مهندسی مکانیک

وحید نورانی
 عمران - آب

نوا نورداد
 زبان و ادبیات انگلیسی

سحر نوری قراجلر
 پاتوبیولوژی

رقیه نوروزی
 پاتوبیولوژی

مجید نوروزی
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

یوسف نوظهورنانساء
 فلسفه

فرزاد هاشم زاده
 مهندسی برق - کنترل

تورج هاشمی نصرت آباد
 روانشناسی

مهری هائیلی
 علوم جانوری

کمال الدین هریسی نژاد
 حقوق قضایی

ذوالفقار همتی آرقون
 فلسفه

محمدتقی همدانی
 مهندسی مواد

رحیم همزبان قراملکی
 معارف اسلامی

اسداله واحد
 زبان و ادبیات فارسی

شهرام واحدی
 علوم تربیتی

حمید واحد کلانکش
 مهندسی برق - مخابرات

حمید واعظی
 ریاضی محض

عبدالرضا واعظی هیر
 زمین شناسی

علی ویانی
 گیاهپزشکی

توحید یوسفی رضائی
 مهندسی پزشکی

غلامرضا وفایی سیاح
 علوم پایه

جواد وکیلی
 فیزیولوژی ورزشی

محمد تقی وکیل باغمیشه
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

فرید وکیلی تهامی
 مهندسی مکانیک

جواد وکیلی (ریاضی)
 ریاضی کاربردی

هادی ولادی
 مهندسی برق - الکترونیک

هدایت ولادی
 عمران - سازه

مصطفی ولیزاده
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

خلیل ولیزاده کامران
 سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهدی یونسی حمزه خانلو
 مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری