دانشگاه تبریز

علی آدینه قهرمانی
 علم اطلاعات و دانش شناسی

صدیف آزادمرد دمیرچی
 علوم و صنایع غذایی

علی رضا آزادی
 فلسفه

پرویز آژیده
 زبان و ادبیات انگلیسی

محسن آسیب پور
 زبان و ادبیات فرانسه

حسین آقاجانی
 مهندسی مواد

حبیب آقاجانی
 علوم اقتصادی

توکل آقایاری هیر
 علوم اجتماعی

محسن آقایاری هیر
 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

علی ابراهیم پور اسنجان
 گروه آموزشی مکانیک

عادل ابراهیم پور اسنجان
 حقوق قضایی

مرضیه ابراهیمی
 علوم دامی

میرمحمد اتفاق
 مهندسی مکانیک

ایرج احدزاده
 شیمی فیزیک

میربیوک احقاقی بناب
 مهندسی مکانیک

مجید احمدلوی داراب
 طراحی فرآیند

عباس احمدی
 علوم و مهندسی خاک

حمید احمدی
 عمران - آب

رضا احمدی
 ریاضی محض

وحید احمدیان
 مدیریت

داود احمدیان
 ریاضی کاربردی

حسین احمدی سفیدان
 معارف اسلامی

جعفر احمدی شالی
 آمار

سهراب احمدی کندجانی
 فیزیک اپتیک و لیزر

توحید اخلاقی
 عمران - خاک

یوسف ادیب
 علوم تربیتی

مهدی ارزنلو
 گیاهپزشکی

ناصر ارسلانی
 شیمی آلی و بیوشیمی

هادی ارونقی
 آبیاری

الله شکر اسداللهی تجرق
 زبان و ادبیات فرانسه

محمد اسدپور
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

رضا اسدپور
 علوم درمانگاهی

کریم اسد پور زینالی
 شیمی تجزیه

احمد اسدزاده
 علوم اقتصادی

اسماعیل اسدی
 آبیاری

محمدرضا اسدی
 زبان و ادبیات فارسی

عبدالرسول اسفندیاری کلجاهی
 فیزیک و فناوری پلاسما

مهتا اسکندرنژاد
 رفتار حرکتی

لطف اله اسکندری
 علوم کامپیوتر

خلیل اسماعیل پور
 روانشناسی

محمد اسماعیل پور
 مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری

اسماعیل اسماعیل زاده کندجانی
 مهندسی مکانیک

جمشید اسماعیلی
 عمران - سازه

رسول اسمعیل نژاد
 گروه آموزشی مکانیک

صالح اشرفی
 فیزیک هسته ای

جواد اشرفی هلان
 پاتوبیولوژی

حبیب اشعثی سرخابی
 شیمی فیزیک

حسین اصغرپور قورچی
 علوم اقتصادی

حامد اصغرزاده
 مهندسی مواد

محمد اصغری
 فلسفه

الناز اصغری
 شیمی فیزیک

سعید اصغری زاده
 فیزیک ماده چگال

اکبر اصغری زمانی
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ابراهیم اصغری کلجاهی
 زمین شناسی

اصغر اصغری مقدم هریس
 زمین شناسی

باقر اصلی بیکی
 فیزیک ماده چگال

محمدتقی اعلمی
 عمران - آب

مهدی افخمی نیا
 زبان و ادبیات فرانسه

رضا افروزیان
 گروه آموزشی مکانیک

ابراهیم اقبالی
 زبان و ادبیات فارسی

محمدتقی اقدسی
 رفتار حرکتی

سید هادی اقدسی علمداری
 مهندسی کامپیوتر

حسن اقدسی نیا
 مهندسی شیمی

قاسم اکبری
 علوم پایه

حمید اکبری
 علوم درمانگاهی

سید محمد رضا اکرمی
 مهندسی مکاترونیک

میر جلیل اکرمی
 زبان و ادبیات فارسی

اکبر اللهوردی زاده
 مهندسی مکاترونیک

رضا الهامی
 فقه و حقوق اسلامی

حسین امامعلی پور
 ریاضی محض

حسن امامی
 نقشه برداری

فرزین امامی نمین
 مهندسی فضای سبز

محمد امجدی
 شیمی تجزیه

مسعود امید
 فلسفه

رامین امیرساسان
 فیزیولوژی ورزشی

ایوب امیرکواسمی
 علوم اجتماعی

امیر امین زاده قوی فکر
 عمران

محمدحسین امین فر
 عمران - خاک

حبیب امین فر
 مهندسی مکانیک

محمد امین فرد
 فقه و حقوق اسلامی

فاروق امین مظفری
 علوم اجتماعی

مجتبی امینی
 شیمی معدنی

روح اله امینی
 اکوفیزیولوژی گیاهی

محمدصادق امینی فضل
 شیمی کاربردی

علی اکبر انتظامی
 شیمی آلی و بیوشیمی

علی اکبر انصارین
 زبان و ادبیات انگلیسی

امجد انوری مقدم
 مهندسی برق - قدرت

سعید اهری زاد
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

فاطمه اورجی
 تاریخ

شاهین اوستان
 علوم و مهندسی خاک

علی اولاد قره گوز
 شیمی کاربردی

علی ایاسه
 علوم و صنایع غذایی

صفر ایراندوست پاکچین
 ریاضی کاربردی

شهزاد ایرانی پور
 گیاهپزشکی

حبیب ایزدخواه
 علوم کامپیوتر

رجب ایزدی
 علوم سیاسی

اصغر ایزدی جیران
 علوم اجتماعی

علی ایمان زاده
 علوم تربیتی

عباس ایمانی باران
 پاتوبیولوژی

رامین ایمانی نبیی
 آمار

کریم ایواز
 ریاضی کاربردی

اسماعیل بابائی
 علوم جانوری

ابراهیم بابائی
 مهندسی برق - قدرت

فریدون بابائی اقدم
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جلیل باباپور خیرالدین
 روانشناسی

اسداله بابای اهری
 گیاهپزشکی

علی بابایی
 فلسفه و کلام اسلامی

کریم بادامچی
 عمران - سازه

محمد علی بادامچی زاده
 مهندسی برق - کنترل

علی النقی بادامچی زاده
 آمار

حامد باغبان اصغری نژاد
 مهندسی برق - الکترونیک

بهرام باغبان کهنه روز
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

مهری باقری
 فرهنگ و زبانهای باستانی

امیر باقری
 عمران

سامان باقری
 عمران - سازه

حیدر باقری اصل
 حقوق قضایی

پیمان باقری کلجاهی
 مهندسی برق - کنترل

محمدعلی بالافر
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

سید مهدی بانان خجسته
 علوم جانوری

محمدعلی بانان نوجوان
 مهندسی ساخت و تولید

سیما باهری اسلامی
 مهندسی مکانیک

عباس بخشی پوررودسری
 روانشناسی

صمد بدبدک
 صنایع غذایی

یعقوب بدری آذرین
 مدیریت ورزشی

رحیم بدری گرگری
 علوم تربیتی

مهدی برادران‌نیا
 مهندسی برق - کنترل

آریاز برادرانی
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

ابوالفضل برزگر
 علوم جانوری

قدرت برزگری
 زمین شناسی

محمدمهدی برقی اسگوئی
 علوم اقتصادی

مجید برقیان
 عمران - سازه

جمال بروستانی
 فیزیک ماده چگال

مهدی بساکی
 علوم پایه

مهری بسناس
 معارف اسلامی

مقصود بشارتی
 تکنولوژی علوم دامی

صاحبعلی بلند نظر
 باغبانی

مرضیه بلیغی
 زبان و ادبیات فرانسه

محمد بمانی
 مهندسی برق - مخابرات

محمدباقر بناءشریفیان
 مهندسی برق - قدرت

پریسا بنا مولایی
 علوم جانوری

علی بنده حق
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

میرحسین بنی فاطمه
 علوم اجتماعی

محمدباقر بهادری
 زبان و ادبیات فارسی

داود بهبودی
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

فریبا بهرامی
 ریاضی کاربردی

منوچهر بهرامی
 مهندسی برق - الکترونیک

صمد بهروز
 معارف اسلامی

بهزاد بهزادنیا
 رفتار حرکتی

نقی بهزادی عین
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

محمدباقر بهشتی
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

سارا بهشتی فر
 عمران - نقشه برداری

حسین بهفر
 مهندسی بیوسیستم

افشین بهمرام
 ریاضی محض

مریم بیاتی خطیبی
 سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

حسن بیدادی
 فیزیک ماده چگال

منصور بیرامی
 روانشناسی

حسن بیگلری
 مهندسی مکانیک

حسین بیورانی
 آمار

جواد پارسا
 آبیاری

سجاد پاشائی
 مدیریت ورزشی

غلامعلی پاشازاده
 تاریخ

سعید پاشازاده
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

حمید پایا
 علوم دامی

محمدعلی پرغو
 تاریخ

مجتبی پرهیزکار
 فیزیک ماده چگال

داود پروین نژاد
 نقشه برداری

اکرم پزشکی
 علوم و صنایع غذایی

سید جلال پسته ای
 فیزیک و فناوری پلاسما

جابر پناهنده ینگجه
 باغبانی

یوسف پناهی
 علوم پایه

حسین پناهی
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

حسن پناهی آزاد
 فلسفه و کلام اسلامی

جعفر پوررستم
 مهندسی برق - مخابرات

علی پورزیاد
 مهندسی برق - مخابرات

حمید پورشریفی
 روانشناسی

محسن پور عبادالهان کویچ
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

اکرم پورعلی فرد
 زبان و ادبیات انگلیسی

محمدرضا پورمحمدی
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

حسن پورمحمود آقابابا
 ریاضی محض

محمد حسین پور نقی آذر
 شیمی تجزیه

وحید پویافر
 مهندسی ساخت و تولید

منیره پویای ایرانی
 زبان و ادبیات فارسی

الهه پیر علائی
 فیزیولوژی ورزشی

مهتاب پیروزمند
 شیمی معدنی

اسماعیل پیش بهار
 اقتصاد کشاورزی

سیدهادی پیغمبردوست
 علوم و صنایع غذایی

سید جمال الدین پیغمبردوست
 مهندسی پلیمر

رضا تاری نژاد
 عمران - آب

حبیب تجلی
 فیزیک اپتیک و لیزر

صمد تراب فام
 مهندسی بیوسیستم

استاد تستی
 دانشگاه تبریز

کیومرث تقی پور
 علوم تربیتی

ابوالقاسم تقی زادفانید
 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اکبر تقی زاده
 علوم دامی

محمدتقی تقی زاده
 شیمی فیزیک

ناصر تقی زادیه
 عمران - سازه

فرامرز تقی لو
 علوم سیاسی

جعفر تنها
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

ابوالفضل توتونچی
 مهندسی مواد

سجاد توحیدی
 مهندسی برق - قدرت

محمود تورچی
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

ایرج تیموری
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رضا تیموری مفرد
 شیمی آلی و بیوشیمی

سیدحسین جارالمسجد
 علوم درمانگاهی

حسین جانمحمدی
 علوم دامی

محمد جاویدی
 ریاضی کاربردی

مرتضی جبار پور بنیادی
 علوم جانوری

یونس جبارزاده
 مدیریت

محمدرضا جبارزاده
 ریاضی محض

عزیزه جباری
 عمران

حسین جباری خامنه ای
 آمار

علی اصغر جدیری اکبرفام
 ریاضی کاربردی

علی اصغر جعفرزاده
 علوم و مهندسی خاک

حامد جعفرزاده
 تکنولوژی علوم دامی

اکبر جعفری
 نقشه برداری

فیروز جعفری
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

محمدحسین جعفری
 ریاضی محض

افشار جعفری
 فیزیولوژی ورزشی

محرم جعفری
 مهندسی مکانیک

رضی الله جعفری جوزانی
 علوم درمانگاهی

یاسر جعفری خطایلو
 پاتوبیولوژی

سعید جعفری راد
 شیمی آلی و بیوشیمی

محمدعلی جعفری زاده
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

عبدالرحیم جلالی
 عمران - سازه

سید حسین جلالی
 علوم و صنایع غذایی

آرمان جلالی
 مهندسی بیوسیستم

محمد حسن جلالیان چالشتری
 فرهنگ و زبانهای باستانی

فیروز جمالی
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رحیم جمیری
 زمین شناسی

اختای جهان بخش
 فیزیک هسته ای

سعید جهانبخش اصل
 آب و هواشناسی

احمد جهانگیری
 زمین شناسی

کمال جهانی
 مهندسی مکانیک

محمدحسین جواری
 زبان و ادبیات فرانسه

آرش جوانمرد
 علوم دامی

سارا جوانمردی
 علوم درمانگاهی

وجیهه جوانی
 مدیریت ورزشی

جوانشیر جوزن
 شیمی تجزیه

سهیلا چوبساز
 معماری

حمیرا حاتمی نعمتی
 علوم جانوری

رقیه حاجی بلند
 علوم گیاهی

ابوالفضل حاجی بمانی شورکی
 علوم درمانگاهی

ناصر حاجی پور
 پاتوبیولوژی

جواد حاجی پور
 علوم کامپیوتر

رباب حاجی علی اوغلی
 زمین شناسی

مسعود حاجی علیلوی بناب
 عمران - خاک

جعفر حاجی لو
 باغبانی

فتانه حاجیلو
 علوم اجتماعی

غلامرضا حاجی نوری
 حقوق قضایی

محمدعلی حامد
 مهندسی مکانیک

احمد حامی
 مهندسی فضای سبز

حمدالله حبیبی
 علوم تربیتی

سیداسداله حجازی
 ژئومورفولوژی

مرضیه حجازی
 علوم پایه

میرجلیل حجازی
 گیاهپزشکی

غلام رضا حجتی
 ریاضی کاربردی

کریم حدادایرانی نژاد
 گیاهپزشکی

امین حدیدی
 مهندسی مکانیک

یاسر حدیدی
 زبان و ادبیات انگلیسی

علی حدیدی
 عمران - سازه

کریم حسن پور
 علوم دامی

محمد حسن پور صدقی
 زمین شناسی

یوسف حسن زاده
 عمران - آب

پرویز حسن زاده
 بهداشت مواد غذایی و آبزیان

سیروس حسن نژاد
 اکوفیزیولوژی گیاهی

رضا حسن نژاد قدیم
 مهندسی مکانیک

سوران حسنی فرد
 مهندسی مکانیک

محبوب حسین پور
 فیزیک و فناوری پلاسما

محمدعلی حسینپورفیضی
 علوم جانوری

علی حسین خانی
 علوم دامی

جواد حسین زاد فیروزی
 اقتصاد کشاورزی

مهدی حسین زاده
 عمران

محمدرضا حسین زاده
 زمین شناسی

مسعود حسین زاده اصل
 عمران - سازه

یوسف حسین زاده تروان
 عمران - سازه

علی حسین زاده دلیر
 آبیاری

سید صمد حسینی
 مدیریت

میر قاسم حسینی
 شیمی فیزیک

سید ابوالحسن حسینی
 عمران

سیدحسین حسینی
 مهندسی برق - قدرت

حسین حسینی
 مهندسی شیمی

آیدا حسینی بقانام
 عمران - آب

داود حسینی نسب
 علوم تربیتی

سید ابوالفضل حسینی یزدی
 شیمی معدنی

رسول حشمتی
 روانشناسی

جواد حصاری
 علوم و صنایع غذایی

مهدی حقی
 علوم جانوری

جعفر حقیقت
 علوم اقتصادی

هادی حکیمی
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

افشین حمدی پور
 علم اطلاعات و دانش شناسی

حسین حملی
 علوم درمانگاهی

غلامرضا حمیدیان
 علوم پایه

محسن حنیفه
 علوم درمانگاهی

هژیر حومئی
 آمار

باب اله حیاتی
 اقتصاد کشاورزی

سمیه حیثیت طلب
 روانشناسی

علی اکبر حیدری
 آمار

رحیم حیدری چیانه
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

معصومه خاتمیان اسکوئی
 شیمی معدنی

لیلا خازینی
 مهندسی شیمی

صمد خاقانی نیا
 گیاهپزشکی

مریم خاکباز حشمتی
 علوم و صنایع غذایی

رقیه خاکپای
 علوم جانوری

محمد خاکپور
 زبان و ادبیات فارسی

رضا خاک ور
 گیاهپزشکی

شاهین خامنه اصل
 مهندسی مواد

شهاب خامنه اصل
 مهندسی مواد

زینب خانجانی
 روانشناسی

راشد خانجانی شیراز
 ریاضی کاربردی

علی اکبر خاندارشاه آباد
 شیمی معدنی

سهراب خانمحمدی
 مهندسی برق - کنترل

مصطفی خانی
 فیزیولوژی ورزشی

علیرضا ختائی
 شیمی کاربردی

احسان خداپناه
 مهندسی برق - مخابرات

محمدرسول خدادادی
 مدیریت ورزشی

حامد خراطی شیشوان
 مهندسی برق - کنترل

منیره خردادمهر
 پاتوبیولوژی

رضا خردمند ارشتناب
 فیزیک اپتیک و لیزر

سیروس خرم
 فیزیک و فناوری پلاسما

محمد خلج کندری
 علوم جانوری

عماد خلیل زاده
 علوم پایه

حسام خواجه سعید
 مهندسی مکاترونیک

فاطمه خوشبخت
 مهندسی فضای سبز

محمدرضا خوشروان آذر
 مهندسی مکانیک

حبیب خوش سیما
 فیزیک اپتیک و لیزر

حسین خیری استیار
 ریاضی کاربردی

بهنام داداش زاده
 مهندسی مکاترونیک

سعید داداشی
 علوم و صنایع غذایی

محمدرضا دادپور
 باغبانی

مینا دارابی امین
 زبان و ادبیات فرانسه

حسین داستانگو
 شیمی تجزیه

سید رضا دامادی
 مهندسی مواد

حسین دانش پژوه
 عمران

سبلان دانشور
 مهندسی پزشکی

محمدرضا دانشور
 مهندسی برق - قدرت

بهنام داودی
 مهندسی ساخت و تولید

ضیاءالدین دایی کوزه کنانی
 مهندسی برق - الکترونیک

خسرو دباغ صادقی پور
 نقشه برداری

عادل دباغ محمدی نسب
 اکوفیزیولوژی گیاهی

سعید دباغ نیکوخصلت
 فیزیولوژی ورزشی

مسیح دربندی
 شیمی معدنی

صابره دربندی
 آبیاری

فرناز درخشان
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

قادر دشتی
 اقتصاد کشاورزی

حسین دقیق کیا
 علوم دامی

رضا دلیرحسن نیا
 آبیاری

سپیده دلیری
 مهندسی کامپیوتر

سپیده دلیری
 دانشگاه تبریز

غلامرضا دهقان
 علوم جانوری

حسین دهقانزاده
 علوم تربیتی

جلال دهقان نیا
 علوم و صنایع غذایی

رضا دهقانی
 تاریخ

حبیب دواتی کاظم نیا
 باغبانی

ابراهیم دورانی
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

ولی دین پرست
 تاریخ

یعقوب دین پژوه
 آبیاری

کاظم دیندارصفا
 شیمی آلی و بیوشیمی

محمد صادق ذاکر حمیدی
 فیزیک و فناوری پلاسما

منیژه ذاکری
 مهندسی مکاترونیک

حسین راحلی
 ترویج و توسعه روستایی

جعفر رازقی
 علوم گیاهی

اصغر راست بود
 عمران - نقشه برداری

یعقوب راعی
 اکوفیزیولوژی گیاهی

عباس رافت
 علوم دامی

طاهر ربیع زاده
 مهندسی مواد

معصومه رجبی
 ژئومورفولوژی

ذوالفقار رجبی
 علوم درمانگاهی

آرش رحمانی زاده
 نقشه برداری

اکبر رحیمی
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

لیلا رحیمی
 معماری

صمد رحیمی اقدم
 مدیریت

اسمعیل رحیمی نژاد
 حقوق قضایی

جعفر رزم آرا
 علوم کامپیوتر

هاشم رستم زاده
 آب و هواشناسی

نقی رستمی
 مهندسی برق - قدرت

علی رستمی
 مهندسی برق - الکترونیک

سکینه رسمی
 زبان و ادبیات فارسی

علی رسولی
 مهندسی مواد

علی اکبر رسولی پیروزیان
 آب و هواشناسی

مهناز رضائی
 زبان و ادبیات فرانسه

بهروز رضائی
 فیزیک ماده چگال

موسی رضائی
 مهندسی مکانیک

حسین رضائی
 علوم و مهندسی خاک

مجید رضائی بنفشه درق
 آب و هواشناسی

محمدحسین رضائی مقدم
 ژئومورفولوژی

رضا رضائی مکرم
 علوم و صنایع غذایی

یوسف رضاپور
 علوم تربیتی

حسن رضازاده
 مهندسی صنایع

فریدون رضازاده زاوشتی
 علوم درمانگاهی

امین رضایی اکبریه
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

مهدی رضایی کرامتی
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

محمد رضوانی
 مهندسی مواد

سید ناصر رضوی
 مهندسی کامپیوتر

سید اسماعیل رضوی
 مهندسی مکانیک

سید فرامرز رنجبر
 مهندسی مکانیک

ابراهیم رنجبر
 زبان و ادبیات فارسی

ابوالفضل رنجبر
 نقشه برداری

مسعود رنجبرنیا
 عمران - خاک

اصغر رنجبری
 ریاضی محض

عزیز رنجبری قوزوللو
 عمران - خاک

رضا رنج پور
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

شهرام روستائی
 ژئومورفولوژی

شهریور روستائی
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

صمد روشن انتظار
 فیزیک اپتیک و لیزر

کیومرث روشنگر
 عمران - آب

عادل ریحانی تبار
 علوم و مهندسی خاک

امیر ریخته گر غیاثی
 مهندسی برق - کنترل

محمد زادشکویان
 مهندسی ساخت و تولید

کاظم زارع
 مهندسی برق - قدرت

وحید زارع
 مهندسی مکانیک

پیمان زارع
 پاتوبیولوژی

مصطفی زارعان
 روانشناسی

داود زارع حقی
 علوم و مهندسی خاک

فریبرز زارع نهندی
 باغبانی

محمود زارعی
 شیمی کاربردی

سولماز زرداری
 علم اطلاعات و دانش شناسی

غلامرضا زرینی
 علوم جانوری

محمد تقی زعفرانی معطر
 شیمی فیزیک

نیر زکی دیزجی
 معارف اسلامی

مینا زلفی لیقوان
 مهندسی کامپیوتر

غلامرضا زمانی اسکندانی
 ریاضی محض

سید حجت زمانی ثانی
 رفتار حرکتی

بهزاد زمانی قره چمنی
 زمین شناسی

حسین زنوزی مرند
 عمران

سعید زهتاب سلماسی
 اکوفیزیولوژی گیاهی

محمد زهساز
 مهندسی مکانیک

رسول زوارقی
 علم اطلاعات و دانش شناسی

نرگس زینال زاده
 علوم جانوری

معصومه زینالی دره کندی
 ریاضی کاربردی

سعید زینالی هریس
 مهندسی شیمی

محمدجواد ساروی
 فلسفه

محمدرضا ساریخانی
 علوم و مهندسی خاک

بهروز ساری صراف
 آب و هواشناسی

وحید ساری صراف
 فیزیولوژی ورزشی

داریوش سالاری
 شیمی کاربردی

صمد سبحانیان
 فیزیک اپتیک و لیزر

محسن سبزی نوجه ده
 مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری

محمدتقی ستاری
 آبیاری

سکینه سجودی
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نعمت سخندان بشیر
 گیاهپزشکی

علیرضا سخندان سرخابی
 مهندسی کامپیوتر

یاشار سرباز
 مهندسی پزشکی

محمد حسین سرورالدین
 شیمی تجزیه

سعید محمد سرور الدین آبادی
 شیمی تجزیه

حمیدرضا سروریان
 معارف اسلامی

پریا سعادت جو
 معماری

رضا سکوتی نسیمی
 حقوق قضایی

خلیل سلطان القرائی
 علوم تربیتی

علی سلطانی والا
 فیزیک ماده چگال

فرزین سلماسی
 آبیاری

محمد سلماسی زاده
 تاریخ

بهزاد سلمانی
 علوم اقتصادی

محمدرضا سلمانی بی شک
 علوم اقتصادی

الهام سلیقه
 معماری

مینا سلیم
 مهندسی برق - کنترل

امین سلیمان کلوانق
 فقه و حقوق اسلامی

سیامک سلیمانی شیشوان
 عمران - سازه

محمد سلیمی خلیق
 مهندسی کامپیوتر

حسام الدین سهرابی
 شیمی تجزیه

اکبر سهرابی هشجین
 زمین شناسی

پرویز سهندی
 ریاضی محض

وحید سیاهپوش
 فیزیک و فناوری پلاسما

کمال سیاه چشم
 زمین شناسی

میر هادی سید عربی
 مهندسی برق - مخابرات

سید صادق سیدلوهریس
 مهندسی بیوسیستم

سید محمد سیدمحمودی
 مهندسی مکانیک

سیدمحمدرضا سیدنورانی
 مهندسی مکاترونیک

هیرش سیدی
 مهندسی برق - قدرت

وارطان سیمونز
 زمین شناسی

لعیا شاه رسائی
 فیزیک و فناوری پلاسما

محمد شاهکار
 عمران - نقشه برداری

محمدرضا شبگرد
 مهندسی ساخت و تولید

مرتضی شجاری
 فلسفه

جلیل شجاع غیاث
 علوم دامی

مریم شجاعی
 علوم جانوری

سعید شجاعی
 فیزیک ماده چگال

الناز شرقی
 عمران - آب

محمدتقی شروانی تبار
 مهندسی مکانیک

مریم شعاران
 مهندسی کامپیوتر

ابراهیم شعاریان ستاری
 حقوق قضایی

بهروز شعبانی
 شیمی معدنی

جلیل شفق کلوانق
 اکوفیزیولوژی گیاهی

حمایت شکاری
 شیمی فیزیک

محمدرضا شکیبا
 اکوفیزیولوژی گیاهی

کریم شلش نژاد
 مهندسی ساخت و تولید

مقصود شلوندی میاندوآب
 مهندسی مکانیک

ابوالفضل شهامت
 نقشه برداری

امیرعلی شهبازفر
 پاتوبیولوژی

پریسا شهبازی
 پاتوبیولوژی

فرزین شهبازی
 علوم و مهندسی خاک

سیدمصطفی شهرآئینی
 فلسفه

محمد شهریاری قلعه لر
 ریاضی محض

عزیز شهریسا
 شیمی آلی و بیوشیمی

صداقت شهمراد مغانلو
 ریاضی کاربردی

علی شیاری
 علوم سیاسی

نجمه شیخ زاده
 بهداشت مواد غذایی و آبزیان

محمود شیخ زاده
 حقوق قضایی

فرزام شیخ زاده حصاری
 علوم جانوری

محمدرضا شیخلو
 تکنولوژی علوم دامی

اسماعیل شیدای کرکج
 مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری

نعمت اله شیرمحمدی
 ریاضی محض

جلال شیری
 آبیاری

موسی صابر
 گیاهپزشکی

عادل صابری وند
 علوم درمانگاهی

سیدمرتضی صادقی
 مهندسی مکانیک

سید کمال صادقی
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

لیلا صادقی
 علوم جانوری

مقصودعلی صادقی گندمانی
 تاریخ

وحید صادقی هزه بران
 عمران - نقشه برداری

پروین صادقی یامچی
 عمران

پدرام صالحپور
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

سعید صالحی پور مهر
 علوم کامپیوتر

سید یحیی صالحی لیسار
 علوم گیاهی

مهران صباحی
 مهندسی برق - قدرت

جعفر صبحی قشلاقی
 مهندسی برق - الکترونیک

هادی صبری
 فیزیک هسته ای

صابر صبوری
 معماری

حسین صبوری
 زبان و ادبیات انگلیسی

حسن صبوری مقدم
 روانشناسی

مصطفی صحرایی
 فیزیک اپتیک و لیزر

امین صداقت
 عمران - نقشه برداری

سیدعلی اشرف صدرالدینی
 آبیاری

سید مجید صدر مجلس
 فلسفه

میرستار صدرموسوی
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

حسن صدری
 علوم درمانگاهی

منصوره صدری کیا
 عمران - نقشه برداری

باقر صدری نیا
 زبان و ادبیات فارسی

ناصر صدقی
 تاریخ

رضا صفر علیزاده
 علوم جانوری

رشید صفری
 تکنولوژی علوم دامی

ابراهیم صفری
 فیزیک اپتیک و لیزر

سعید صمدیان فرد
 آبیاری

ناصر صنوبر
 مدیریت

محمود صوتی خیابانی
 علوم و صنایع غذایی

هادی صوفی
 مهندسی برق - مخابرات

محمود صوفیانی
 فلسفه

رحیمه صوفیانی
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

مینا صیدی اسفهلان
 طراحی فرآیند

مهدی ضرغامی
 عمران - آب

رمضان ضرغامی فارفار
 نقشه برداری

عادل طاهری حاجی وند
 مهندسی بیوسیستم

حسین طایفی نصر آبادی
 علوم پایه

سیدجلال طباطبائی
 باغبانی

مهرداد طرفدارحق
 مهندسی برق - قدرت

سیامک طلعت اهری
 عمران - سازه

فرامرز طلعتی کلاسر
 مهندسی مکانیک

محمد طلوعی کلیبر
 علوم درمانگاهی

مریم طهماسب پور
 مهندسی شیمی

داود طهماسب زاده شیخلار
 علوم تربیتی

سیروس طوفان
 مهندسی برق - الکترونیک

محمدعلی طینتی
 مهندسی برق - مخابرات

محمد ظاهری
 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

شاپور ظریفیان
 ترویج و توسعه روستایی

محمد ظهرابی
 زبان و ادبیات انگلیسی

رؤیا عابدی
 مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری

محمدرضا عابدی جیقه
 زبان و ادبیات فارسی

سهیل عابر
 شیمی کاربردی

زهرا عارفی نیا
 فیزیک ماده چگال

عبدالعلی عالمی
 شیمی معدنی

فیروزه عامری
 زبان و ادبیات انگلیسی

نصیر عامل
 زمین شناسی

مهدی عباپور
 مهندسی برق - قدرت

قدرت عبادی
 ریاضی کاربردی

حسین عبادی
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

اکرم عباس پور
 آبیاری

عمران عباسپور
 معارف اسلامی

عباس عباس‌زاده
 فلسفه و کلام اسلامی

محمد عباس زاده
 علوم اجتماعی

علیرضا عباس نژاد
 عمران

حبیبه عباسی
 عمران

کریم عباسیان
 مهندسی پزشکی

محمدحسین عبدالحسین زاده
 علم اطلاعات و دانش شناسی

بابک عبداللهی پور
 فیزیک ماده چگال

شمس اله عبداله پور
 مهندسی بیوسیستم

علی عبداله زاده بنکدار
 مهندسی مکانیک

محمدرضا عبداله نژاد
 فلسفه

فاطمه عبدوی
 مدیریت ورزشی

سکینه عبدی
 صنایع غذایی

رضا عبدی
 مهندسی بیوسیستم

عین اله عبدی قزلجه
 تکنولوژی علوم دامی

علی عبدی کلاثور
 ریاضی کاربردی

یحیی عجب شیرچی اسکوئی
 مهندسی بیوسیستم

علی عجب شیری زاده
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

رضا عربی بلاغی
 آمار

تست هیئت علمی عرش
 مهندسی مکاترونیک

حمید عرفان نیا
 مهندسی پلیمر

احداله عزتی
 فیزیک هسته ای

کمال عزیزی هریس
 ریاضی محض

فریبا عسکریان
 مدیریت ورزشی

اصغر عسگری تکلدانی
 فیزیک ماده چگال

حامد عطائی سعیدی
 علوم اجتماعی

هاشم عطاپور
 علم اطلاعات و دانش شناسی

احسان عطازاده
 علوم گیاهی

وحید عظیمی راد
 مهندسی مکاترونیک

هوشنگ عظیمی نمین
 علوم کامپیوتر

سید غفور علوی
 زمین شناسی

سیدمحمدتقی علوی
 حقوق قضایی

سید سیامک علوی کیا
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

مجید علیائی
 علوم دامی

محبوبه علی اصغرپور
 علوم گیاهی

ناصر علی اصغرزاد
 علوم و مهندسی خاک

سیدحسین علیانسب
 معارف اسلامی

جواد علی پور
 علوم سیاسی

اسماعیل علی پور
 شیمی تجزیه

محمد علی پور
 مهندسی مواد

صادق علیجانی
 علوم دامی

رباب علی خانی
 ریاضی کاربردی

کاظم علیرضالو
 علوم و صنایع غذایی

سعید علیزاده
 فلسفه و کلام اسلامی

سعداله علیزاده اجیرلو
 مهندسی فضای سبز

محمدباقر علیزاده اقدم
 علوم اجتماعی

سعیده علیزاده سالطه
 باغبانی

قاسم علیزاده قهوه چی
 مهندسی برق - کنترل

آیاز عیسی زاده
 علوم کامپیوتر

اصغر عین اله زاده صمدی
 فلسفه

جعفرصادق عیوضلو
 ریاضی محض

حسین غفارزاده
 عمران - سازه

جواد غفاری
 عمران

حسین غفاری ستوبادی
 مهندسی بیوسیستم

نادر غفاری نسب
 مهندسی صنایع

احمد فاخری فرد
 آبیاری

محمد فاریابی
 مدیریت

زهرا فاضل مراغه
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

سمیه فاضلی
 نقشه برداری

حسن فتحی
 فلسفه

عزت اله فتحی
 علوم درمانگاهی

اسکندر فتحی آذر
 علوم تربیتی

زهرا فتحی رضائی
 رفتار حرکتی

امید فتحی زاده
 مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری

حسین فخر
 حقوق قضایی

حسین فخری
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

میرعلی فرج زاده
 شیمی تجزیه

مهدی فرجی
 تاریخ

فرهمن فرخی
 زبان و ادبیات انگلیسی

مسعود فرزام
 عمران - سازه

لیلی فرزین وش
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

نادر فرساد اختر
 علوم گیاهی

داود فرسادی زاده
 آبیاری

رضا فرشباف پورآباد
 گیاهپزشکی

احمد فرشبافیان نیازمند
 زبان و ادبیات فارسی

علی فرضی
 مهندسی شیمی

بیوک آقا فرمانی
 صنایع غذایی

فرشید فرنوداحمدی
 عمران - نقشه برداری

بهمن فرهمندآذر
 عمران - سازه

حسن فرهودی نیا
 حقوق قضایی

علی فروغی اصل
 عمران - آب

جواد فرونچی
 مهندسی برق - الکترونیک

ناصر فروهی
 فلسفه و کلام اسلامی

علیرضا فضل زاده
 مدیریت

مرتضی فغفوری نعمت آباد
 ریاضی محض

حسین فلاح نژاد
 معماری

فیروز فلاحی
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

کامبیز فلسفیان
 عمران

ناصر فولادی اسکوئی
 فیزیک هسته ای

معصومه فیروزامندی
 پاتوبیولوژی

محمدرضا فیضی
 مهندسی برق - قدرت

محمدرضا فیضی درخشی
 مهندسی کامپیوتر

بختیار فیضی زاده
 سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

سحرانه قائمی
 مهندسی برق - کنترل

حمیدرضا قاسم زاده
 مهندسی بیوسیستم

سعید قاسم زاده
 مهندسی برق - قدرت

زرین قاسمی
 شیمی آلی و بیوشیمی

بابک قاسمی پناهی
 علوم دامی

یعقوب قاسمی خوئی
 معارف اسلامی

مهدی قاسمی کاکرودی
 مهندسی مواد

کاظم قاسمی گلعذانی
 اکوفیزیولوژی گیاهی

علی قدردان قراملکی
 معارف اسلامی

رحیم قدری کرکج
 شیمی آلی و بیوشیمی

عباس قدیمی قیداری
 تاریخ

محمدرضا قرآنی
 پاتوبیولوژی

محمد قربانپور
 مهندسی شیمی

رسول قربانی
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

محمد قربانی
 آمار

محمد علی قربانی گلزاری نژاد
 آبیاری

علی قره داغی
 علوم تربیتی

میر فردین قریشی
 علوم اجتماعی

مرتضی قلی زاده
 طراحی فرآیند

اشرف قلی زاده
 علوم جانوری

بابک قنبرزاده هوجقان
 علوم و صنایع غذایی

احمد قنبری
 مهندسی مکاترونیک

سجاد قنبری
 مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری

ابوالفضل قنبری
 سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

محمد قهرمان زاده
 اقتصاد کشاورزی

شیوا قیاسی فر
 علوم و صنایع غذایی

امیر قیامی راد
 رفتار حرکتی

هوشنگ کاتبی
 عمران - خاک

جواد کاتبی
 عمران - سازه

سیدعلی رضا کازرونی
 علوم اقتصادی

رباب کاظمی
 مهندسی برق - مخابرات

سیامک کاظمی درآبادی
 علوم درمانگاهی

فاطمه کاظمیه
 ترویج و توسعه روستایی

فرزاد کتیرائی
 پاتوبیولوژی

علی کدخدائی
 زمین شناسی

رحیم کدخدائی ایلخچی
 زمین شناسی

میر حجت کرمانی
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

فریبا کرمی
 آب و هواشناسی

اژدر کرمی
 مدیریت

جابر کریم پور
 علوم کامپیوتر

حسین کریم زاده
 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

رقیه کریم زاده
 گیاهپزشکی

صدرا کریم زاده
 سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

قربانعلی کریم زاده قراملکی
 فلسفه و کلام اسلامی

علیرضا کریمی
 تاریخ

امیر کریمی
 تکنولوژی علوم دامی

حمید کریمی
 علوم پایه

قادر کریمیان خسروشاهی
 مهندسی برق - الکترونیک

زهرا کریمی تکانلو
 علوم اقتصادی

افضل کریمی جهندیزی
 مهندسی شیمی

ندا کفاش چرندابی
 نقشه برداری

فرهود کلاته
 عمران - آب

منوچهر کلافی
 فیزیک ماده چگال

علی اصغر کلاگری
 زمین شناسی

سعید کلاهیان
 علوم پایه

ندیمه کمال
 زبان و ادبیات فرانسه

لیلا کوشنده
 معارف اسلامی

بهروز کوهستانی
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

کامبیز کوهستانی
 عمران - سازه

حسین کوهستانی عین الدین
 ترویج و توسعه روستایی

مینو کوه سلطانی
 گروه آموزشی مکانیک

کمال کوهی
 علوم اجتماعی

روح اله کیان فر
 علوم دامی

عباس کیان وش
 مهندسی مواد

غلامرضا کیانی
 شیمی آلی و بیوشیمی

داود کیانی فرد
 علوم پایه

جعفر کیقبادی
 مهندسی مکانیک

مسعود گراوانچی زاده
 مهندسی پزشکی

لیلی گروسی فرشی
 مهندسی مکانیک

فاطمه گلابی
 علوم اجتماعی

سعید گل محمدی هریس
 مهندسی برق - الکترونیک

محمد علی لطف اللهی یقین
 عمران - آب

شهریار لطفی
 علوم کامپیوتر

عبدالرضا لطفی
 فقه و حقوق اسلامی

مهرداد لکستانی
 ریاضی کاربردی

سمیه ماکوئی
 مهندسی پزشکی

فرناز ماهان
 علوم کامپیوتر

مرتضی مبارک بخشایش
 مؤسسه تحقیقات اجتماعی

روح اله متفکر آزاد
 علوم گیاهی

محمدعلی متفکر آزاد
 علوم اقتصادی

حسین متولی
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

محمدرضا مجتهدی
 حقوق قضایی

علیرضا مجتهدی
 عمران - آب

رسول مجدی
 عمران - نقشه برداری

ابوالفضل مجنونی هریس
 آبیاری

اکبر مجیدی
 علم اطلاعات و دانش شناسی

میررضا مجیدی
 شیمی تجزیه

مهران محبوب خواه
 مهندسی ساخت و تولید

هانیه محجل شجاء
 علوم گیاهی

الهام محجل کاظمی
 علوم گیاهی

محمود محصل فقهی
 مهندسی برق - مخابرات

موسی محمدپورفرد
 مهندسی شیمی

اکرم محمدپوری
 ریاضی محض

لیلی محمدخانلی
 مهندسی کامپیوتر

علی محمدخورشیددوست
 آب و هواشناسی

رسول محمدرضایی
 اقتصاد کشاورزی

حمید محمدزاده
 علوم دامی

پرویز محمدزاده
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

رحمت محمدزاده
 معماری

داود محمدزاده جسور
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

ژیلا محمد نیا
 زبان و ادبیات انگلیسی

نازیلا محمدی
 عمران - نقشه برداری

رضا محمدی
 شیمی آلی و بیوشیمی

سیدابوالقاسم محمدی
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

امین محمدی
 گروه آموزشی مکانیک

محمد محمدی آغداش
 زبان و ادبیات فرانسه

بهنام محمدی ایواتلو
 مهندسی برق - قدرت

محمدعلی محمدی دورباش
 فیزیک و فناوری پلاسما

ساجده محمدی عارف
 فیزیک ماده چگال

فائقه محمدی قاضی جهانی
 علم اطلاعات و دانش شناسی

خسرو محمدی قرمزگلی
 مهندسی بیوسیستم

حمید محمود پور ضیایی
 مهندسی مکانیک

حسن محمودزاده
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مجید محمودعلیلو
 روانشناسی

اصغر محمودی
 مهندسی بیوسیستم

فیروز محمودی
 علوم تربیتی

رزاق محمودی
 بهداشت مواد غذایی و آبزیان

داود مختاری کشکی
 ژئومورفولوژی

محمدصادق مددی
 علوم درمانگاهی

علیرضا مددی سقین سرا
 ریاضی محض

سیدحمیدرضا مراثی لیلان
 علوم کامپیوتر

یونس مرادی
 رفتار حرکتی

غلام مرادی
 عمران - خاک

مهران مرادی
 صنایع غذایی

معصومه مرادی ارزلو
 علوم پایه

احمد مرتاضی
 فقه و حقوق اسلامی

سید امیر مرتضوی
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

لاله مسیحا
 زبان و ادبیات انگلیسی

سعید مشگینی
 مهندسی پزشکی

فاطمه مصباحی
 زمین شناسی

حسین مصطفوی
 شیمی آلی و بیوشیمی

امیر مصطفی پور اصل
 مهندسی ساخت و تولید

علیرضا مطلبی آذر
 باغبانی

سامیه مطلوب
 مهندسی برق - الکترونیک

منصور مطلوبی
 باغبانی

بهزاد مظفری تازه کند
 مهندسی برق - مخابرات

محمد مظهری
 حقوق قضایی

معصومه معدن کن
 زبان و ادبیات فارسی

عبدالحمید معلمی خیاوی
 مهندسی کامپیوتر

خسرو مقتصدآذر
 عمران - نقشه برداری

غلامعلی مقدم
 علوم دامی

محمد مقدم واحد
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

محمد ملتجی حق
 مهندسی ساخت و تولید

لیلا ملکانی
 عمران

سید حسین ملکوتی هشجین
 حقوق قضایی

جمشید منظوری لشکر
 شیمی تجزیه

حسن مهتدی فر
 ریاضی محض

محمد مهدوی
 معارف اسلامی

مجید مهدوی
 علوم جانوری

محمدرضا مهدوی عباس آباد
 معارف اسلامی

محمود مهدیان
 فیزیک نظری و اختر فیزیک

محمد مهدی پور
 زبان و ادبیات فارسی

لیلا مهدی زاده فانید
 روانشناسی

عباس مهرداد
 شیمی فیزیک

ناصر مهنا
 باغبانی

علی موافقی
 علوم گیاهی

محسن موذن
 زمین شناسی

شلاله موسوی
 بهداشت مواد غذایی و آبزیان

میرحسن موسوی
 بهداشت مواد غذایی و آبزیان

حمید موسوی
 ریاضی محض

میر جواد موسوی نیا
 مهندسی برق - مخابرات

محمدعلی موسی زاده
 زبان و ادبیات فارسی

آیت مولائی
 حقوق قضایی

چنگیز مولائی
 فرهنگ و زبانهای باستانی

محسن موید
 زمین شناسی

محسن میرزائی باوندپور
 فرهنگ و زبانهای باستانی

محمد میرزائی دیزجی
 مهندسی برق - قدرت

محسن میرزاجانی ننه‌کران
 عمران

سید علی میر قلنج
 علوم دامی

عبدالرضا میرمحسنی نمین
 شیمی کاربردی

میر محمود میر نسب غازانی
 علوم تربیتی

محمدعلی میسمی
 مهندسی بیوسیستم

جلیل نائبیان
 تاریخ

عبدالحسین ناصری شکرلو
 شیمی تجزیه

امیرحسین ناظمی
 آبیاری

عبدالرحمن نامدار
 فیزیک اپتیک و لیزر

مهدی نان گیر
 مهندسی برق - مخابرات

رضا نجار
 شیمی آلی و بیوشیمی

داریوش نجارزاده هاچه‌سو
 آمار

تراب نجاری
 علم اطلاعات و دانش شناسی

نصرت اله نجفی
 علوم و مهندسی خاک

عطاءاله ندیری
 زمین شناسی

وحید نژاد محمد
 زبان و ادبیات فرانسه

صفر نصراله زاده
 اکوفیزیولوژی گیاهی

هوشنگ نصرتی
 علوم گیاهی

رضا نصیری حامد
 علوم سیاسی

محمدعلی نظری
 روانشناسی

حبیبه نعلبندی
 مهندسی بیوسیستم

احمد نعمت اللهی بنابی
 پاتوبیولوژی

ذبیح اله نعمتی
 تکنولوژی علوم دامی

شهروز نعمتی
 علوم تربیتی

جواد نعمتیان
 مهندسی صنایع

فاطمه نعمتی سوگلی تپه
 روانشناسی

کتایون نفوذی
 پاتوبیولوژی

سجاد نقدی
 مدیریت

اصغر نقدی عشرت آباد
 علوم تربیتی

حمید نقش آرا
 فیزیک ماده چگال

رحیم نقشی بند حسنی
 باغبانی

رضا نقی پور
 ریاضی محض

حسن نمازی
 شیمی آلی و بیوشیمی

امین نواختی مقدم
 علوم سیاسی

محمود نوالی
 فلسفه

الهام نوبهار
 علوم اقتصادی

وحید نورانی
 عمران - آب

نوا نورداد
 زبان و ادبیات انگلیسی

رقیه نوروزی
 پاتوبیولوژی

مجید نوروزی
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

سحر نوری قراجلر
 پاتوبیولوژی

یوسف نوظهورنانساء
 فلسفه

حسین نوید
 مهندسی بیوسیستم

تاج بخش نویدچاخرلو
 مهندسی مکانیک

علیقلی نیائی
 طراحی فرآیند

فرزاد نیازپور
 علوم پایه

حسن نیازی
 معماری

محمدرضا نیشابوری
 علوم و مهندسی خاک

رحیم نیک بخت
 موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

محمدرضا نیکجو
 ژئومورفولوژی

بهزاد نیک زاد
 روانشناسی

سعید نیک مهر
 مهندسی برق - مخابرات

غلامرضا نیکنام
 گیاهپزشکی

مهری هائیلی
 علوم جانوری

فرزاد هاشم زاده
 مهندسی برق - کنترل

تورج هاشمی نصرت آباد
 روانشناسی

کمال الدین هریسی نژاد
 حقوق قضایی

ذوالفقار همتی آرقون
 فلسفه

محمدتقی همدانی
 مهندسی مواد

رحیم همزبان قراملکی
 معارف اسلامی

اسداله واحد
 زبان و ادبیات فارسی

حمید واحد کلانکش
 مهندسی برق - مخابرات

شهرام واحدی
 علوم تربیتی

حمید واعظی
 ریاضی محض

عبدالرضا واعظی هیر
 زمین شناسی

غلامرضا وفایی سیاح
 علوم پایه

محمد تقی وکیل باغمیشه
 مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

جواد وکیلی
 فیزیولوژی ورزشی

فرید وکیلی تهامی
 مهندسی مکانیک

جواد وکیلی (ریاضی)
 ریاضی کاربردی

هادی ولادی
 مهندسی برق - الکترونیک

هدایت ولادی
 عمران - سازه

مصطفی ولیزاده
 به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

خلیل ولیزاده کامران
 سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

علی ویانی
 گیاهپزشکی

حسین یادآور
 ترویج و توسعه روستایی

مرتضی یاری دریامان
 مهندسی مکانیک

رضا یدی پور
 مهندسی برق - الکترونیک

شیرین یزدانی
 رفتار حرکتی

مسعود یعقوبی نوتاش
 زبان و ادبیات انگلیسی

صمد یعقوبی هرگلان
 علوم اجتماعی

سامان یغمائی سابق
 عمران - سازه

توحید یوسفی رضائی
 مهندسی پزشکی

مهدی یونسی حمزه خانلو
 مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری