professor_pic
جعفر کیقبادی

ارزیابی و نظارت طرح‌های پژوهشی و فناوری

هیچ فعالیتی وجود ندارد